BURSA ANADOLU KIZ LİSESİ

Okulumuz İlköğretim Eğitiminden sonra sınavla öğrenci alan

bir eğitim kurumudur.Bursa'da 1859 yılından itibaren eğitime hizmet

veren okulumuz Anadolu Lisesi satatüsünde olup,bu sene ilk Anadolu

Lisesi olarak mezun verecektir.Okulumuz Heykelde Kafkas Pastenesi-

nin yanından yukarı 300 mt.çıktığınızda sağınızda kalacaktır.Açık adre

simiz ise şöyledir:

Bursa Anadolu Kız Lisesi

İbrahimpaşa Mah.Kız Okulu

Sokak No:13

Tlf:0224 2211129

Faks:0224 2209669

Osmangazi/BURSA

BURSA ANADOLU KIZ LİSESİ TARİHÇESİ

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarının başında ge­len Bursa Kız Lisesi, 1854'te kurulmuş. Osmanlı imparatorluğu'nda batılılaşma hareketlerinin hızlandı­ğı yıllarda kadınların da eğitimine önem verilmeye başlanmış. Türk toplumunda kız çocuklarının eği­timli olması adına bu tür okulların açıldığını görüyo­ruz. Bu günkü Kız Lisesi tarihi Mah­keme Hamamı karşısında tek katlı kagir bina olarak inşa edilmiştir. Ay­nı yıl Erkek Rüştiyesi (ortaokul) ola­rak kullanılmaya başlanmış, 1892'de Mülki idadisi (lise ) ile birleştirilmiş­tir. O dönemin Bursa'sında kız ço­cuklarının eğitimi için yapılan bu ça­balar dikkate değer doğrusu. Tanzimat’tan ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra kadınların ve kız ço­cuklarının eğitimi konusu Bursa'da da önem kazanmıştır. 1911 yılına gelindiğinde Kız Rüştiye (Malhatun) Mektebi adını almış. Elimizde bulu­nan kaynaklara göre kuzeye bakan bahçe tarafında iki dershaneli Numune-i Terakki adın­da bir özel okulun açıldığını biliyoruz. Yine o yılla­rın Bursa'sında özel bir okulun açılması da önemli bir gelişmedir. Bu özel okul Köse Nuri Efendi'ye ait­tir. Okulun, 1915 yılına kadar, Bursalılara eğitim ko­nusunda hizmet ettiği görülüyor. 1920 yılında kapa­tılan bu okul İsmail Hakkı Bey tarafından Kız Sana­yi Mektebi olarak tekrar eğitime başlamıştır. Hepi­mizin bildiği gibi Bursa yaklaşık iki yıl Yunan işgali altında kalmıştır. O acı günleri anlatan bir çok bel­ge bugün kitap halinde yayınlanmış ve arşivlerde sak­lanan facia fotoğrafları yavaş yavaş toplumun önüne serilmiştir, işte o yıllarda dahi eğitime ara veril­memeye çalışılmış, bu güç şartlarda dahi eğitimin önemi topluma anlatılmaya gayret edilmiştir, işgal sırasında Yunanlılar bu okulu hastane olarak kullan­mışlar. Yatılı talebeler, bugünkü müdür evinde kal­mış, bu evin karşısındaki binada da eğitim görmüşlerdir. Bu olumsuz şartlar altında gizlice yürütül­meye çalışılan eğitim faaliyetleri, Yunanların Bursa'yı terkinden sonra rahat ve özgürce yapılmaya baş­lanmıştır. O zaman adına Kız Muallim Mektebi den­diği biliniyor. 4 Ekim 1925 tarihinde Atatürk Bursa Kız Muallim Mektebi’ni ziyaret ederek burada bir müsamere izlemiştir. Muradiye semtinde bulunan "Bursa Ameri­kan Kız Koleji'nin 29 Ocak 1928 yı­lında Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılması üzerine. Sonra­dan yerine Maarif Cemiyetine bağlı bir Kız Lisesi açı­lır. Kız Lisesi bu binada eğitim vermeye başlar. Muradiye semtindeki Kız Lisesi'nin ilk müdürü Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Fakihe Öymen'dir. Okul 1947 - 1948 öğretim yılına kadar Muradi­ye'deki binasında eğitim vermiş, daha sonra da günümüzdeki ye­rine taşınmıştır. 1931 yılında Atatürk ve İnönü Kız Lisesi’ni ziyaret etmişlerdir. 1949 yılı 26 Eylülünde Milli Eğitim Bakanlığınca adı Kız Lisesi olarak tescil edilmiştir. Yılların birikimi ile günümüzdeki Kız Lisesi'ne ula­şılmıştır. Bir çok Bursalı ailenin kız çocuklarını eğit­miş olan bu köklü kurum, neredeyse her Bursalı ai­lenin belleğine yer etmiştir. Çünkü uzun dönemler her Bursa ailesinden bir kişi Kız Liseli olurdu. Geç­mişi on yıllara dayanan bu eğitim kurumundan ün­lü isimler de yetişmiş ve halâ yetişmeye devam edi­yor. Örneğin: Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet inan, Prof. Dr. Afife Batur, Prof. Dr. Yıldız Aydın Avanoğlu, Kız Lisesi mezunlarındandır. Ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da 1931 yılında Bursa Kız Muallim Mektebini bitirmiştir.

Günümüzdeki Kız Lisesi ; Yıkı­lan eski Kız Lisesi bi­nası aynen Erkek Lise­si'nin bugünkü tarihi binası gibiymiş (Atatürk'ün gelip ziyaret ettiği tarihi bi­na). Günümüzde­ki Kız Lisesi, geniş bir bahçe içinde oldukça hacimli binalardan oluşuyor. Hele bahçe­sinde bulunan iki tari­hi çeşmeyi görünce, dö­nemin mimari estetiğinden bir şeyler bulursunuz. Bahçede bakımlı çam ağaçlarının arasında dolaşmak insana haz verir.

Örneğin, voleybolda 18 yıl üst üste il şampiyonluğu, yine voleybolda Türkiye şampiyonluğu, atletizmde Türkiye birincilikleri, masa tenisinde dünya üçüncülüğü, 2000 yılında yüzmede Türkiye birinciliği bulunmaktadır.

Okulun kütüphanesi, ciddi şekilde düzenlenmiş. Yaklaşık 15 bin kitaba sahiptir. Kütüphanede Bursa ile ilgili önemli kitaplar bulunmaktadır. Yine kütüphanemizde bulunan Osmanlıca kitapların tarihsel önemi büyüktür.

Okulun kantin ve kafeterya bölümü dışarıyı aratmayacak şekilde organize edilmiştir. Okulumuzda oluşturulan Müzede Okuldan mezun olan talebelerin kayıtlı olduğu tarihi defterler, anı fotoğrafları (örneğin; Atatürk'ün okulu ziyaretleri ile ilgili fotoğraf), fonograf, gramafon ve plakları, ölçüm aletleri, kıyafetler, ahşap masa ve sandalyeleri, müzik aletleri gibi eşyalar bulunmaktadır. Kız Lisesi'nde böyle bir müzenin bulunması kimliği açısından çok önemlidir.

Okulda eğitim görülen iki ana bina var. A Blok (Eski Bina) 1962 yılında; B Blok (Yeni Bina) 1970 yılında yapılmıştır. Okulda dersliğin yanında idari odalar, laboratuar, kültür-sanat mekanları, revir, yemekhane, konferans salonu vardır. Ayrıca okul gündüzlü ve yatılı olarak hizmet verdiği için, 284 kapasiteli yatılı bölümüne sahip.


Kız Lisesi'nin gurur kaynağı olan bando takımından söz etmek gerekirse Kız Lisesi Bandosu 120 kişilik kadrosu ile neredeyse büyük bir orkestra. Tamamı kız öğrencilerden oluşuyor. Okul etkinlikleri yanı sıra Bursa'nın resmi törenlerinde de görev yapıyor. Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarının başında gelen Bursa Kız Lisesi yöneticileri, eğitimin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerin de öğrencilerin gelişmesine önemli katkıda bulunacağına inanıyoruz.

1949/1950 Eğitim-öğretim yılından itibaren Şinasi ONURKAN, Hayriye ADANUR, Melahat ÇAKIR, Hasan AKTÜRK, Sadettin PİRCİOĞLU görev yapan okul müdürlerindendir.


2005-2006 Eğitim yılında Anadolu lisesine dönüştürülen okulda yaklaşık 1000 öğrenci karma eğitim görmektedir.

oyun